Cari Blog Ini

Sabtu, 14 April 2012

Pengembangan Diri


v  OSIS
v  Kepramukaan
v  Mading
v  Komputer
v  Sepakbola
v  Bola Volley
v  Ketrampilan Sablon
v  Palang Merah Remaja
v  Karya Ilmiah Remaja
v  Photografi
v  English Club
v  Hasta Karya
v  Tata Boga
v  Bimbingan Baca Tulis Al-Qur’an
v  Praktek Ibadah ( Sholat, Adzan, Perawatan Jenazah, Pesantren Kilat )
v 
 Study Tour

Tidak ada komentar:

Posting Komentar